Gereformeerde Kerk Heerlen (Talmakerk)

Bekkerweg. Rechts de Vlotstraat. Links de Gereformeerde kerk en de Dr.Jaegersstraat. In of voor 1931. Uitgave: Vroom & Dreesmann, Heerlen. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Heerlen begint in 1911 in de huiskamer van een der leden, waar men bijeen kwam voor de godsdienstoefeningen. Het verzorgingsgebied was groot en omvatte heel Zuid-Limburg. Formeel behoorde men tot de kerk van Venlo, maar praktisch was dat, gezien de afstand, niet.

Op voorstel van ds. Dekker van Venlo werd op 22 juli 1912 een gemeentelid, broeder Tamboer, benoemd tot 'uitwonend ouderling' van de kerk te Venlo en als zodanig officieel bevestigd op 15 augustus 1912 door de Deputaten voor de Evangelisatiearbeid in Noord-Brabant en Limburg.

Begin 1913 werd een stuk grond gekocht aan de Lindelaan (later Bekkerweg genaamd) en werd een eenbeukig kerkje gebouwd. De eerste Gereformeerde kerk van Heerlen kon op 23 februari 1914 in gebruik worden genomen. 

De nieuwe kerk was echter nog steeds een afdeling van de kerk te Venlo. Een verzoek werd gericht aan de Deputaten voor de Evangelisatiearbeid om te komen tot de instituering van de Gereformeerde Kerk te Heerlen. De deputaten stemden met de instituering in. De kerkenraad van Venlo besloot in juli 1914 aan het verzoek medewerking te verlenen door de classis ’s-Hertogenbosch te vragen ermee in te stemmen. De classis zegde op 15 juli 1914 medewerking toe. De kerk van Venlo werd opgedragen de nodige stappen te ondernemen.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl De gereformeerden in Heerlen kozen begin 1915 een kerkenraad, bestaande uit de brs. Tamboer en Eshuis als ouderling, en de brs. De Hoop en Vierbergen als diakenen. Op 28 februari 1915 werden zij door ds. Dekker van Venlo in het ambt bevestigd, waarmee de kerk van Heerlen geïnstitueerd was. Een beroep werd uitgebracht op ds. G.J. Pontier (1888-1976) die dat aannam. Ds. Dekker van Venlo bevestigde hem op 2 mei 1915 in het ambt. Hij bleef predikant van deze kerk tot 1 juli 1947 en werkte daarna nog tot 1949 als evangelisatiepredikant voor het ressort van de kerk te Heerlen. Hij werd opgevolgd door ds. C. Moens (1910-2002).

Begin jaren vijftig was de gemeente gegroeid tot 600 leden en in 1954 al tot 800. De kerk werd veel te klein. Op 1 november 1950 besloot de kerkeraad een bouwcommissie te benoemen met als expliciete opdracht het bouwen van een nieuwe kerk. Bij akte verleden voor notaris Brouwers te Heerlen op 30 september 1955, werd hiervoor grond gekocht aan het hoekpunt van de Burgemeester Waszinkstraat en de Eurenderweg. Op 14 maart 1956 werd de nieuwe kerk door de bouwcommissie overgedragen aan de kerkenraad.

Bij akte verleden voor notaris Brouwers op 3 april 1956 werd het kerkgebouw gelegen aan de Bekkerweg verkocht aan het Apostolisch Genootschap te Amsterdam.

Het oude kerkgebouw is al lang niet meer als kerk in gebruik maar is heden ten dage een woonhuis/atelier (Bekkerweg 64a).

Bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Beroepen