De overlijdensakte

Overlijdensakten zijn in de beginperiode van de Burgerlijke Stand de meeste onbetrouwbare aktes. Dat kwam doordat de aangifte werd gedaan door kinderen, een buurman of de veldwachter die de naam van de overledene vaak niet goed kende. Vooral het verschil tussen daadwerkelijke voornaam en roepnaam was een probleem. Ook de in de akte vermeldde leeftijd kon soms afwijken van de waarheid. Naarmate de Burgerlijke Stand haar kinderziekten ontgroeide, neemt de betrouwbaarheid van deze akten toe. Bij een overlijdensakte moet er mee rekening worden gehouden dat de aktedatum niet de overlijdensdatum hoeft te zijn. De overlijdensdatum wordt apart in de akte vermeld. 
 In het jaar achttien honderd vijf en zeventig den twintigsten
augustus, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Schimmert, Hertogdom Limburg verschenen Hubert
Breuls van beroep schoenmaker
wonende te Schimmert oud vijfentwintig jaren,
die zich heeft opgegeven te zijn zoon van de overledene en
Mathijs Hubert Kerkhoffs van beroep landbouwer
wonende te Schimmert oud vijfendertig jaren die zich
heeft opgegeven te zijn nabuur van de overledene; dewelke ons
hebben verklaard dat Gerard Breuls van beroep
Schoenmaker, man van Johanna Maria
Dederen zoon
van Godefridus Breuls
en van Maria Elisabette Hendrix beiden
overleden
oud negenvijftig jaren geboren te Beek
laatstelijk gewoon hebbende te Bies, Schimmert is overleden den
negentienden augustus achttien honderd vijf en zeventig
te Bies Schimmert des namiddags om zes ure
Waarna deze tegenwoordige dood-akte is voorgelezen aan de declaranten hebben
zij met ons geteekend.

H. Bruls          De ambtenaar van den Burgerlijke Stand,
M.H. Kerkhoffs                                                                                      
 

Onze archieven en collecties