Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Voerendaal
xT204 Gemeente Voerendaal
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T204 Gemeente Voerendaal
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied (1.1.)
Geschiedenis van het archief (1.2.)
T204 Gemeente Voerendaal
1. Inleiding
Geschiedenis van het archief (1.2.)
Op 2 november 1949 schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat zij voornemens zijn om per 1 januari 1950 over te gaan tot invoering van het dossierstelsel volgens het registratuurplan van de Vereniging. Op 17 maart 1951 bericht het college, dat zij met de wederzijdse verplichtingen tot aansluiting kunnen verenigen. * 
In een schrijven van Gedeputeerde Staten aan de gemeente d.d. 13 januari 1964, ingeschreven onder no. 182 van het register van ingekomen en verzonden stukken, wordt melding gemaakt, dat de gemeente gehandeld heeft zonder de voorschriften inzake verplaatsing van gemeente-archieven, zoals deze zijn vervat in het Koninklijk Besluit van 15 augustus 1936 (Staatsblad no. 370) in acht te nemen en de archieven heeft overgebracht naar het inmiddels als raadhuis in gebruik genomen gebouw gelegen aan de Hogeweg 2. *  Dit gebeurde naar aanleiding van een inspectie der archieven in december 1993. Het nieuwe onderkomen als raadhuis, het voormalig zusterklooster van de Oblaten van Maria, was nog niet bekend bij inspecteur der archieven in Limburg.
Gedeputeerde Staten verzoeken de gemeente om onverwijld een plan te doen ontwerpen voor de inrichting van een ruime, goedgelegen brandvrije archiefbewaarplaats in het thans als raadhuis in gebruik genomen gebouw.
De kelder, waarin het gemeente-archief nu ligt opgestapeld, vlak naast de centrale verwarmingskelder, is als archiefbewaarplaats volkomen ongeschikt. De gemeente Voerendaal geeft in haar schrijven van 21 mei 1964 aan, dat er inderdaad niet bij is stilgestaan bij de feitelijke wetsbepaling hieromtrent en bieden hierbij haar verontschuldigingen aan. De archieven zijn na de eerste dagen van de verhuizing nu zoveel mogelijk geordend en opgeborgen, zodat het overzichtelijk en goed hanteerbaar is. Het college geeft verschillende mogelijkheden overwogen om tot inrichting van een geschikte archiefbewaarplaats te komen. Er wordt voorgesteld om de beschikking te krijgen over een perceelsgedeelte waar thans nog een school staat. Er wordt een verzoek ingediend, zolang deze procedure nog loopt, om ontheffing van de desbetreffende bepalingen. Deze ontheffing wordt door Gedeputeerde Staten ook verleend. Op 1 december 1964 verzoekt de gemeente aan Gedeputeerde Staten om goedkeuring van een verbouwingsplan om te voorzien in de aanbouw van een archiefbewaarplaats. De raad heeft tot deze verbouwing besloten en een krediet van ? 25.000,- beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten keuren het plan bij besluit van 1 februari 1965 no. B 24465 goed. Hierna vindt dan ook de verbouwing en aanpassing van het raadhuis aan de Hogeweg plaats. * 
De inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in Limburg, drs. G.W.A. Panhuijsen dringt in zijn schrijven van 11 februari 1971 aan op reactie m.b.t. de regelingen in het kader van de uitvoering van de Archiefwet. In het voorstel aan de raad wordt dan ook voorgenomen een archiefverordening vast te stellen waarin de zorg voor en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden wordt geregeld. Eveneens wordt voorgesteld om een archiefbewaarplaats aan te wijzen, waar de stukken worden gedeponeerd die ouder zijn dan 50 jaar en binnen een tijdvak van 10 jaar naar deze bewaarplaats worden overgebracht. Als archiefbewaarplaats wordt voorgesteld de 1e verdieping van archiefbewaarplaats ("de Kluis") van het gemeentehuis aan te wijzen. Deze is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten 1 februari 1965, 1e afdeling, no. B. 24465.
In de openbare vergadering van de raad van 2 maart 1971 wordt de Regeling inzake de zorg voor en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen vastgesteld. * 
Gedeputeerde Staten van Limburg berichten het college op 22 maart 1972, dat naar aanleiding van het ingesteld onderzoek naar de toestand van het archief van de gemeente door de provinciale inspecteur der archieven gebleken is, dat de archivalia zich in goede staat bevinden en goed worden beheerd.
De archiefinspecteur prijst de ijver en efficiency waarmee de achterstand in het archiefbeheer, die enkele jaren geleden kennelijk moet hebben bestaan, door de huidige registrator werd weggewerkt. De gemeentesecretaris geeft in zijn verslag aan welke andere tekortkomingen zijn geconstateerd. * 
Een van de weinige manco's is, dat in het gehele gemeentehuis geen enkel brandblusapparaat voorhanden is. Het verdient de aandacht, dat in het kader van de beveiliging van de archieven tegen brand, in de nabijheid van beide archiefkluizen enkele koolzuursneeuwblussers te plaatsen. Bij brief van 13 april 1972 bericht het gemeentebestuur, dat inmiddels in het gemeentehuis brandblusapparatuur is aangebracht, overeenkomstig de aanwijzigingen vervat in een rapport van de brandweer Heerlen. * 
Er wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd en op 29 november 1976 verzoekt het gemeentebestuur om goedkeuring te hechten aan de plannen betreffende de bouw van een archiefbewaarplaats in dit nieuwe gebouw. Na bespreking van de bouw en de condities waaronder dit moest gebeuren, wordt op 28 maart 1977 door Gedeputeerde Staten besloten onder no. B 31218 goedkeuring te hechten aan de aanvraag van de gemeente. * 
In december 1976 doen burgemeester en wethouders ingevolge artikel 17 van de door de raad vastgestelde Archiefverordening verslag omtrent hetgeen door hen is verricht. Het college zal in 1977 de speciale aandacht richten op de herordening van het tekeningenarchief van de gemeente. De gemeentelijke archiefkluis is aan een noodzakelijke uitbreiding toe. In het nieuwe gemeentehuis is derhalve een archiefkluis geprojecteerd waarmee het college de stroom van de archiefstukken in de komende 40 jaar hoopt op te vangen. * 
Op 26 januari 1979 vindt er door Provinciale Waterstaat in Limburg aan het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal een overdracht plaats van archiefbescheiden in verband met de overname van een gedeelte van de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen door de gemeente Voerendaal. * 
Op 21 september 1981 ontvangt het secretariepersoneel van de gemeente een schrijven, waarin de procedure wordt uitgelegd met betrekking tot de archieven en de effectuering van de gemeentelijke herindeling. Per 1 januari 1982 wordt gestart met een geheel nieuw dynamisch archief. De oude archieven dienen allemaal afgesloten te worden. Het nieuwe archief zal worden opgezet worden volgens de handleiding van de code V.N.G. * 
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Lijst van Burgemeesters (1.4.)
Lijst van gemeentesecretarissen (1.5.)
Lijst van gemeente-ontvangers/comptabele (1.6.)
Kenmerken
Datering:
(1893) 1951-1981 (1983)
Auteur:
J. van der Meij en T.J.W.M. Slenders
Titel:
Gemeente Voerendaal, (1893) 1951-1981 (1983)
Omvang:
ca. 58 meter
Toegang:
inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T204 Gemeente Voerendaal
VERKORT:
NL-HrlRi T204
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS