Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Schimmert
xT003 Gemeente Schimmert
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T003 Gemeente Schimmert
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Voorwoord (1.1.)
Historische schets van de gemeente Schimmert (1.2.)
Verantwoording van de ordening en inventarisatie (1.3.)
T003 Gemeente Schimmert
1. Inleiding
Verantwoording van de ordening en inventarisatie (1.3.)
Het gemeente-archief, sinds enige jaren geplaatst in het rijksarchief in Limburg te Maastricht, bevond zich materieel in een redelijke staat, daar het nagenoeg geheel in portefeuilles opgeborgen was. De aangetroffen orde in het archief bestond uit:
1. Een chronologische reeks correspondentie van 1825-1935; ca. 1,5 meter.
2. Een chronologische reeks rekeningen + bijlagen, bestaande uit mandaten, kwitanties, belastingkohieren etc. van 1813-1935; ca. 3 meter.
3. Een aantal portefeuilles, waarvan de inhoud correspondeerde met de hoofdafdelingen van de "Code archief-ordening en documentatie voor overheidsadministratie" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van deze hoofdafdelingen waren er 4, te weten Belastingen, Openbare Orde, Openbare Zedelijkheid en Openbare Gezondheid, gedeeltelijk verder onderverdeeld volgens bovengenoemde Code; ca. 1 meter.
4. Losse stukken en registers zonder aanwijsbare orde; ca. 3 meter. Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken:
ad 1. Deze reeks bevatte nog de voor vernietiging in aanmerking komende stukken. Verder zijn door mij geen bruikbare ingangen voor deze reeks aangetroffen, zodat deze ordening onbruikbaar was.
ad 2. Deze reeks bevatte eveneens de voor vernietiging in aanmerking komende stukken, terwijl vele bijlagen, zoals bijv. de belastingkohieren, naar de betreffende afdelingen verplaatst moesten worden en andere bijlagen uit de losse stukken naar de reeks bijlagen teruggevoerd moesten worden,
ad 3. De indeling der stukken was totaal onvoldoende, terwijl de reeds onverdeelde afdelingen nog zeer incompleet waren. Ook hierin waren nog vele voor vernietiging in aanmerking komende stukken aanwezig.
Uit het bovenstaande blijkt, dat er van een systeem van ordening in het archief geen sprake was. Daarom werd besloten het gehele archief te ordenen en te inventariseren volgens het "inventaris-schema ten behoeve van de beschrijving der gemeente-archieven daterende van na 1813", bij missive van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 28 december 1949 aan de gemeentebesturen toegezonden, dat achter reeds sinds 1937 door de Inspectie der gemeente-archieven in Limburg bij het ordenen en inventariseren van gemeente-archieven wordt toegepast.
In de eerste afdeling "Stukken van algemene aard" zijn ondergebracht de registers van agenda's en notulen en de registers van besluiten van de raad en van het college van burgemeester en wethouders, de publicatiën, de correspondentieregisters, de gemeenteverslagen.
De tweede afdeling, stukken en seriën van bijzondere aard is gebaseerd op de "Code archiefordening en documentatie voor overheidsadministratie" uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hoewel de Code zoveel mogelijk gevolgd is, zijn er verschillende afwijkingen om niet in conflict te komen met de beginselen der archivistiek. Zo zijn de archieven van de verschillende diensten en lichamen, die een eigen beheer voeren en dus een eigen archief vormen, afzonderlijk geordend en geïnventariseerd.
Dit zijn de archieven van: de gemeente-ontvanger, het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, het burgerlijk armbestuur, de ambtenaar van de burgerlijke stand en het kadaster.
Verder werd hierachter geplaatst het archief van de broederschap St. Rochus, voorheen schutterij St. Sebastianus, bestaande uit één register dat in het gemeente-archief werd aangetroffen, hoewel het er niet toe behoort.
Voor een goede handhaving van de verkregen orde in de toekomst was het noodzakelijk alle archiefbescheiden doorlopend te nummeren. Deze nummering is zoveel mogelijk doorgevoerd, zodat de archiefbescheiden na raadpleging weer op hun plaats teruggezet kunnen worden.
Teneinde de overzichtelijkheid van het archief te bevorderen, zijn alle stukken, die uit administratief noch historisch oogpunt van belang waren, verwijderd in overeenstemming met de "Lijst houdende opgaaf van de voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven, dagtekenende van na 1850". zoals deze is vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bij besluit van 14 januari 1948/6 maart 1948, afdeling B.B. no. 11995, en no. 56931, afdeling O.K.N.
Hoewel de gemeente in 1941 het registratuurstelsel der Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ingevoerd, is 31 december 1935 als einddatum genomen voor de ordening en inventarisatie, aangezien het archief van de jaren 1936-1940, geordend volgens het Bloemendaalse registratuurstelsel, ter gemeente- secretarie omgewerkt is naar het eerstgenoemde registratuurstelsel.
Uitzonderingen op deze einddatum vormen enige registers, beginnende voor 31 december 1935 welke doorlopen na deze datum. Na de ordening, welke plaats vond in het rijksarchief in Limburg te Maastricht, heeft het in de inventaris beschreven archief een lengte van ca. 10 meter. Het vernietigde en nog te vernietigen gedeelte heeft een lengte van ca. 3 meter.
Met de ordening werd begonnen op 1 februari 1965; zij werd voltooid op 31 mei 1965.
Maastricht, juni 1965.
P.A.W. Dingemans.
De inventaris van de archieven der gemeente Schimmert werd in 1965 niet uitgegeven, er werden slechts 5 exemplaren vervaardigd, waarvan er twee voor de gemeente bestemd waren.
Eind 1984 besloot de gemeente Nuth, waartoe Schimmert sinds 1 januari 1982 behoort, tot het uitgeven van een voor geschiedkundig onderzoek bestemde verkorte editie van voornoemde inventaris.
Deze nieuwe uitgave is t.o.v. de uitgebreide editie van 1965 in zoverre verkort dat van de meeste series nu alleen de verzamelnummers zijn opgenomen. Een uitzondering is gemaakt voor de series in de archieven van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het kadaster, de series van "algemene aard", de series persoonsbundels, de serie bevolkingsregisters, de serie stukken betreffende het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken en de serie bouwvergunningen in het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris.
Bij de historische schets van de gemeente Schimmert zijn enkele bijlagen vervallen, maar daarentegen lijsten van wethouders en raadsleden toegevoegd.
Maastricht, maart 1987.
W. van Mulken.
Colofon (1.4.)
Kenmerken
Datering:
1782-1935
Titel:
Gemeente Schimmert, 1782-1935
Openbaarheid:
openbaar op enkele stukken na
Omvang:
ca. 21 meter
Toegang:
inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T003 Gemeente Schimmert
VERKORT:
NL-HrlRi T003
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS