Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Collectie bidprentjes, T, ca. 1800-heden
x062 Gemeente Hoensbroek
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

062 Gemeente Hoensbroek
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie 1940-1947 (1.1.)
Geschiedenis van het archief (1.2.)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Achter in de inventaris van de gemeente zijn zgn. gedeponeerde archieven opgenomen. Van deponeren van archieven is sprake wanneer rechten of functies en daarom ook de archiefbescheiden van de ene archiefvormende instelling of persoon overgaan op een andere. Ook is er van deponeren sprake, wanneer een ondergeschikte functionaris of commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de werkzaamheden de tijdens de uitvoering daartoe ontvangen of opgemaakte stukken overdraagt. *  Hoewel de ambtenaar van de burgerlijke stand en de gemeente-ontvanger derhalve ook archiefvormers zijn, zijn omwille van de gebruiker deze stukken onder "organisatie" bij burgerlijke stand en financiën ondergebracht en niet opgenomen als gedeponeerd archief.
Bij de Distributiedienst zijn vermengde dossiers met secretariestukken aangetroffen. Om de betreffende zaak bijeen te houden en omdat men indertijd ook geen onderscheid maakte, zijn deze bescheiden bijeen gehouden en in het secretarie-archief plaatst. De onvermengde dossier zijn als gedeponeerd archief beschouwd.
De luchtbescherming(sdienst) is in zijn geheel in het secretarie-opgenomen.

Het blok 1940-1947 is een afgesloten deelarchief van het dynamisch archief van de in 1981 opgeheven gemeente.
Zoals vermeld bij de geschiedenis van het archief, berustte er een embargo op, vanwege enkele gevoelige zaken uit de oorlogstijd.
Archivistisch gezien is het jaar 1947, indien er geen embargo op berustte, ook een goede cesuur. Het is het laatste jaar, waarin volgens het rubriekenstelsel gewerkt werd. In 1948 werd definitief de zaakgsgewijze ordening volgens de code V.N.G. ingevoerd.
Omdat het terugbrengen naar de oude orde i.v.m. de eerder genoemde gedeeltelijke inventarisatie niet meer mogelijk was,
is de rest van het archief ook zaaksgewijs geordend volgens de code V.N.G. Feitelijk had de Win dit blok in zijn inventaris moeten opnemen.
Hoewel het archief strikt genomen loopt over de jaren 1940-1947 zijn er bescheiden opgenomen van voor en na die periode. Enerzijds zijn er zaken, waarvan de voorbereiding voor 1940 begint en die hun beslag hebben in de onderhavige periode, anderzijds zijn er zaken die beginnen in deze periode en uitlopen tot ver na 1947. Dit is duidelijk gemaakt met de teksthaken "( )". De jaartallen geven de datum van het jongste- en het oudste stuk aan. De stukken dagtekenende vóór 1940 zijn als retro-acta beschouwd en opgenomen in deze inventaris.
Bescheiden van vóór 1940, m.u.v. retro-acta, zijn afgezonderd t.b.v. het oud archief, evenals de meeste bescheiden vanaf 1948, tenzij ze deel uit maken van een zaak of als eenheid bijeen horen.

Het inventarisatieschema is afgeleid van de basis-archiefcode van de V.N.G., uitgave 1992, met supplement 1995, waarbij opgemerkt dient te worden, dat de inconsequenties bij de onderverdelingen niet zijn overgenomen. Gekozen is voor een indeling van algemeen naar bijzonder, hoewel zoveel mogelijk de klassieke algemene onderwerpen ondergebracht zijn bij de bijzondere onderwerpen, in het belang van de gebruiker.
Meestal zal op de plaats, waar de omschrijving had moeten staan volgens de basisarchiefcode, een blanco-omschrijving aanwezig zijn.
In 2007 werd begonnen met het bijvoegen van nog aangetroffen stukken. Hierbij werd geconstateerd, dat enkele dossiers, die in 2000 waren geinventariseerd, niet meer aanwezig waren.
Na de de definitieve afronding in 2011 werden enkele dossiers teruggevonden, helaas ontbraken weer dossiers. Uiteindelijk betrof het vier dossiers. * 
Opgemerkt dient te worden, dat het archief, en met name het niet openbare deel, intensief geraadpleegd is geworden voor diverse publicaties.
Ordening en archiefschema (1.3.1.)
Selectie op vernietiging en vernietiging (1.3.2.)
Classering (1.3.3.)
Beschrijven (1.3.4.)
062 Gemeente Hoensbroek
1. Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Beschrijven (1.3.4.)
Omschrijvingen.
De omschrijvingen binnen de rubrieken zijn chronologisch geordend. In een dossier treffen we steeds het oudste stuk als eerste aan.
De omschrijvingen van archiefbestanddelen, waarvóór geen nummers maar streepjes ["---"] staan, zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen van wel genummerde omschrijvingen, die elders in de inventaris staan. Deze genummerde omschrijvingen hebben betrekking op meerdere onderverdelingen in het archiefschema. In de notabenes van de niet-genummerde omschrijving staan verwijzingen naar de genummerde omschrijvingen.
In de omschrijvingen zijn wanneer het handelt om correspondentie, zoveel mogelijk de correspondenten en hun woonplaats vermeld.
Hoofdletter en interpunctie.
Het gebruik van hoofdletters is toegepast op alle titels, en rangen m.u.v. die van de gemeente. Eveneens zijn hoofdletters gebruikt bij de naam van instellingen en afdelingen. Tenslotte zijn de namen van wetten en verordeningen ook met een hoofdletter geschreven. De oude schrijfwijze van instellingen en straatnamen zijn gehandhaafd.Het gebruik van de komma is veelvuldig toegepast i.v.m. het onderscheid tussen hoofd- en bijzinnen
Correspondentiejaren.
De correspondentiejaren zijn, indien het 3 verschillende jaren betreft, die niet doorlopen, apart vermeld. ("1941, 1943, 1945")
Zijn er slechts 2 doorlopende correspondentiejaren aanwezig, dan wordt dat vermeld met een komma. ("1943, 1944")
Indien het een doorlopende reeks is van meer dan 3 jaren, is dit aangegeven met een horizontaal streepje. ("1940-1947") De data geven dan het begin- en de einddatum van de stukken aan, hetgeen niet zeggen wil, dat er van elk jaar een stuk in het dossier zit.
Wanneer jaartallen op archiefstukken ontbreken, is oftewel "z.d." vermeld oftewel de vermoedelijke datering tussen teksthaken "[1946]" geplaatst.
Indien in een omschrijving concreet dienstjaren vermeldt worden, zijn geen correspondentiejaren genoteerd, tenzij het dossier ook correspondentie bevat.
Uiterlijke vorm.
Normaal gesproken is de uiterlijke vorm vermeld.
Wanneer bij verzamelomschrijvingen de uiterlijke vorm eenduidig is (8 omslagen), is deze bij de deelschrijvingen niet overgenomen.
Is bij de verzamelomschrijving de uiterlijke vorm 1 keer afwijkend van de anderen (3 omslagen, 1 stuk), dan is in de deelomschrijving slechts de afwijkende vorm opgenomen.
Zijn er bij de verzamelomschrijvingen meer dan 2 verschillende uiterlijke vormen vermeld (2 omslagen, 1 deel, 1 stuk), dan zijn alle deelbeschrijvingen voorzien van de uiterlijke vorm.
In 1 omslag zitten minimaal 4 stukken.
Ontwikkelingsstadium.
Archivistisch gezien dienen we bij omschrijvingen van uitgaande stukken, bijvoorbeeld verzoekschriften en brieven van de burgemeester, het ontwikkelingsstadium te vermelden. Dit is niet gedaan. Het betreft in de onderhevige gevallen altijd,
tenzij anders vermeld, afschriften. (Zie ook hierboven onder geschiedenis van het archief)
Series.
Door ondergetekende zijn enkele series gevormd, te weten de drankvergunningen en electriciteitsaansluitingen. De wijze van indeling is ter plekke in een nota bene vermeld. Bestaande series bleven gehandhaafd.
Personele bundels en de bouw- en hinderwetvergunningen treffen we niet in deze inventaris aan. De personele bundels van alle personeel, dat voor 1974 de dienst verlaten heeft, bevinden zich in de inventaris van de Win.de Win, invnrs. 899-998. De overige bundels bevinden zich niet, uitgezonderd die van de functionarissen, het archiefblok Hoensbroek 1948-1981.
De bouw- en hinderwetvergunningen zijn, zoals elders vermeld, deels raadpleegbaar. Zij zijn als aparte serie vanaf hun ontstaan bijeengehouden.
De in dit blok aangetroffen bescheiden betreffende deze series zijn niet opgenomen in de voorliggende inventaris, maar overgebracht naar deze series.
Materiële verzorging (1.3.5.)
Openbaarheid (1.4.)
Kader van deze inventarisatie (1.5.)
Literatuurlijst, afkortingen en verklarende woordenlijst (1.6.)
Bijlage I: lijsten van funcionarissen, gemeenteraadsleden en wethouders (1.7.)
Bijlage II: lijst van beschadigde stukken (1.8.)
Kenmerken
Datering:
1940-1947
Titel:
Gemeente Hoensbroek, 1940-1947
Omvang:
15 m
Toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 062 Gemeente Hoensbroek
VERKORT:
NL-HrlRi 062
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS