Missie - Visie - Doelstellingen

De missie
van Rijckheyt laat zich vangen in het statement: Sterk in de toekomst van het verleden. Rijckheyt is vanuit een wettelijke alsmede cultuurhistorische verplichting gericht op het verzamelen, beheren en behouden, toegankelijk maken en ter beschikking stellen van archieven, documentaire collecties en bibliotheek. Hierbij streeft Rijckheyt naar excellente systemen van informatievastlegging, informatiebeheer en informatiebenutting.  Als beheerder van het toekomstige geheugen van de deelnemende gemeenten, speelt Rijckheyt een belangrijke rol als specialist op het gebied van informatievastlegging en informatiebenutting in de huidige gemeentelijke organisaties.

De visie
richt zich op (1) de ontwikkelingen in het Nederlandse archiefbestel om te komen tot een publieksgerichte dienstverlening, waarbij een kwaliteitssysteem uitgangspunt is; (2) de organisatie van het archiefbeheer op Parkstad Limburg niveau in een regionale archiefdienst; (3) versterking van de documentaire informatiehuishouding van de gemeentelijke organisaties.

De doelstellingen
die Rijckheyt zich stelt om de missie en visie te realiseren worden bezien vanuit vier perspectieven. Vanuit het klantperspectief wil Rijckheyt excellente dienstverlening leveren. Vanuit het bedrijfsvoeringperspectief wordt vormgegeven aan professioneel archiefbeheer en streeft de archiefdienst naar het realiseren van effectieve en efficiënte informatievoorziening. In relatie tot het beleid stelt Rijckheyt zich tot doel haar expertise te gebruiken om te komen tot een goed content- en contextbeheer van informatie. Vanuit het organisatieontwikkelingstraject wil Rijckheyt de samenwerking op het gebied van professioneel archiefbeheer in Parkstad Limburg en Heuvelland versterken.

De kerntaken
van Rijckheyt zijn: het verwerven van archieven; het verwerven van informatiedragers voor de specialistische bibliotheek en documentaire collecties; het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van archieven, bibliotheek en documentaire collecties; het beheren en behouden van archieven alsmede bibliotheek en documentaire collecties; het beschikbaarstellen van archieven alsmede de specialistische bibliotheek en documentaire collecties; het houden van toezicht op het beheer van niet-overgedragen archiefbescheiden; publieksbereik.

De producten
die resulteren uit de kerntaken zijn onder te brengen in zes productgroepen: acquisitie; ontsluiting en materiële verzorging; beheer en behoud; archiefinspectie en -consulting; publieksbereik; projecten. Bij de realisatie van deze producten wordt in hoge mate ingezet op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Onze archieven en collecties