De huwelijksakte

De huwelijksakte is voor het genealogisch onderzoek de meest uitgebreide en meeste betrouwbare akte van de Burgerlijke Stand. De meest uitgebreide omdat er veel gegevens van zowel bruid als bruidegom worden opgenomen, waaronder leeftijd, beroep, geboorteplaats en de ouders. De meest betrouwbare omdat er ten eerste bewijsstukken moesten worden overlegd (uittreksels) en ten tweede omdat er veel mensen bij de huwelijkssluiting aanwezig waren zoals de ouders en getuigen. Dit maakt de kans op fouten kleiner. Een huwelijk vindt in de regel plaats in de geboorteplaats van de bruid. Indien er sprake is van een echtscheiding of ontbinding van een huwelijk wordt dat in de kantlijn van de huwelijksakten later bijgeschreven.

In het jaar een duizend acht honder acht en zeventig den
vier en twintigsten der maand october zijn voor ons ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der gemeente Simpelveld verschenen
van de eene zijde Janssen, Willem Hubert Karel jongman
oud twee en dertig jaren als zijnde geboren den derden No-
vember achttien honder vijf en veertig te Vaals van beroep
winkelier wonende te Bocholtz zoon van Janssen Ar-
nold en van Piepelaar, Maria Josephina beide zonder
beroep wonende te Bocholtz, en van de de andere zijde
Vliex, Maria Agatha, jonge dochter, oud twee en dertig
haar als zijnde geboren den tienden januarij achttien
hondert zes en veertig te Simpelveld van beroep land-
bouwster wonende te Simpelveld, dochter van Vliex
Michael Joseph en van Viegen, Maria Anna
beide landbouwers wonende te Simpelveld
Welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun
voorgenomen huwelijk overtegaan, waarvan de beide afkondigingen zonder stuiting
en overeenkomstig de Wet alhier hebben plaats gehad, de eerst op Zondag den
zesden october achtienhondertacht en zeventig
en de tweede op zondag daaraanvolgende den dertienden october
loopende maand.
Tot dat einde hebben zij aan ons overgelegd de stukken hierna genoemd, als
1 en 2 de geboortenakten van het bruidspaar.
3. Het certificaat model no. 1 litt B waaruit
blijkt dat hij bruidegom voornoemd aan zijne
verpligtingen ten aanzien der Nationale Mi-
litie voldaan heeft.
4 Het certificaat van de behoorlijk gedane huwelijks
afkondigingen te Bocholtz als zijnde de woon-
plaats des bruidegoms voornoemd.

Onze archieven en collecties