Klimmender Huuske (Klimmen)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 51.192; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het Klimmender Huuske of het Huiske ligt ten noorden van het dorp Klimmen aan de rechteroever van de Retersbeek. De landschappelijke tuin, ten zuiden van het huis, dateert uit 1837.  Waar het huidige huis staat, heeft waarschijnlijk ooit het stamslot van het geslacht Retersbeek gestaan. Restanten van grachten om de hoeve, die een geheel vormden met de nog bestaande grachten om het huis, bevestigen die vermoedens.

Het geslacht Retersbeek is aanzienlijk en komt sinds de 13e eeuw veelvuldig in de archieven voor. Het huidige huis, met name de kelder, wordt als middeleeuws bestempeld. Het is nog voorzien van schietgaten en steunberen. Dit huis komt in de 17e eeuw in handen van, de uit Maastricht afkomstige, familie van Meer. Een der leden van de familie was waarschijnlijk eveneens schepen van de schepenbank Klimmen. In 1742 werd het gehele goed “huijs, hoff en voorhoff genaemt Retersbeeck” inclusief grachten, vijvers en bijbehorende landerijen openbaar verkocht en in 1801 nogmaals. Hierna komt het in bezit van de familie de Limpens. Het is waarschijnlijk deze familie die het het huis moderniseert. Een zijvleugel werd haaks op het rechthoekige huis gebouwd en rond 1837 werd een tweede vleugel parallel aan de middeleeuwse vleugel gebouwd.

Vanaf 1972 woont het echtpaar Truijen-van Hasselt er, die het huis als woonruimte en atelier gebruikt. De hoeve wordt door hen verpacht.

Nadere bronnen en literatuur: