Bemelmans, H.J.H. (pastoor-deken)

Pastoor-deken mgr, 25 oktober 1892 -  21 december 1970

 Henricus Johannes Hubertus Be­melmans werd op 25 oktober 1892 te Bingelrade geboren. Hij was de eerste ingeschreven leer­ling van het destijds pas opgerichte Bis­schoppelijk College te Sittard en ging later filosofie en theologie stu­deren aan het groot-seminarie te Roermond. Op 24 maart 1917 werd hij door mgr. Schrijnen, bis­schop van Roermond, tot pries­ter ge­wijd. In datzelfde jaar ging hij naar de Landbouwhogeschool te Wage­ningen waar hij de inge­nieurstitel behaalde. In 1923 kwam hij terug naar Limburg en werd directeur van de Land­bouwwinterschool te Roermond. In 1932 werd hij directeur van de Limburgse Land- en Tuin­bouwbond (L.L.T.B.), "de Boe­renbond". Ook was hij redacteur van "Land en Vee". Voor de Boerenbond was hij tijdens de crisis van de jaren dertig een ware steun en toeverlaat. Voorts trad hij op als docent aan de Land­bouwhuishoudschool te Posterholt, waar hij voorname­lijk belast was met de opleiding van leraressen. In 1930 richtte ir. Bemelmans de Katholieke Limburgse Boerinnenbond op en hij bleef hiervan tot na de oorlog het adviseurschap vervullen.

Tijdens de oorlog profileerde Bemelmans zich als een felle tegenstander van het Duitse bewind en inspireerde hij de boe­ren tot tegenwerking en sabotage. “Waar zij aankomen, laten we kapot gaan”, was zijn stelregel. Deze houding leidde ertoe dat hij reeds op 24 september 1941 werd gearresteerd en als gijzelaar terecht­kwam in achtereenvolgens Buchenwald, Haa­ren, St. Michielsgestel en Vught.

Na het herkrijgen van zijn vrijheid keerde hij spoedig terug naar Bingelrade en vervolgens naar Roer­mond. Voor korte tijd, want al in het Limburgsch Dagblad van 30 juli 1945 werd ge­meld dat Z.H. Exc. mgr. dr. G. Lemmens, bis­schop van Roermond, de heer ir. H.J.H. Bemelmans, direc­teur van de L.L.T.B. benoemd had tot pastoor-de­ken van Heer­len. Hij volgde de­ken P.P.J. Nicolaye op.

Deken Bemelmans werd op 4 maart 1948 benoemd tot kanunnik van het kathedraalkapittel van het bis­dom Roermond. Het jaar 1957 was gedenkwaardig voor mgr. Be­mel­mans. Op 11 februari werd hij door de Paus benoemd tot geheim kamer­heer en op 28 april vierde hij zijn veertigjarig priesterfeest. Naar aanlei­ding van deze gebeurtenis werd door de parochianen een uurwerk, met Big-Benslagwerk, voor de toren van de St.-Pancratiuskerk geschonken. Bemelmans verraste zijn parochianen echter door vlak voor zijn jubileum een boekje uit te brengen over de parochie, genaamd St. Pancratiuskerk. Op 13 mei tenslotte vierde hij zijn veertigjarig lidmaatschap van de L.L.T.B., waarvan hij vijfentwintig jaar geestelijk adviseur was. Mgr. ir. Bemelmans bleef deken tot november 1964.

Na met emeritaat te zijn gegaan, betrok hij de woning van de aalmoezenier Adams aan de Weltertuinstraat 32. Zijn afscheid werd uitgebreid gevierd op 22 november. Als deken heeft hij veel aandacht besteed aan de verruiming en moder­ni­se­ring van de kerk. Ook heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor het onderwijs in Heerlen als voorzitter van de Parochiale Schoolvereniging. In februari 1965 werd hij benoemd tot bis­schoppelijk commissaris van deze vereniging. In 1965 ontving hij de 'Gouden Insigne van Imkers' van de L.L.T.B. Bij gelegen­heid van zijn gouden priesterfeest op 2 april 1967 ontving Bemel­mans de zilveren legpenning van de stad Heerlen. Het was de eerste maal dat deze penning werd uit­gereikt.

In verband met een in 1968 gestelde leeftijdsgrens van zeven­tig jaar trad hij in dat jaar af als kanunnik en werd hij be­noemd tot erekanunnik. Hij kwam tijdens zijn laatste levens­jaren nog verschillen­de keren in de publiciteit met zijn protest­acties tegen de mogelijke opheffing van het celibaat. In oktober 1969 startte hij de actie 'Behoud Celibaat' door middel van het zenden van een rond­schrij­ven naar de priesters in het bisdom Roermond. Hij is op 21 de­cember 1970 in het De Wever­ziekenhuis van Heerlen overleden en werd begraven op het kerkhof in Welten. Mgr. Bemelmans was officier in de orde van Oranje-Nassau en ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's

Beroepen