Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Voerendaal
xT204 Gemeente Voerendaal
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T204 Gemeente Voerendaal
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied (1.1.)
Geschiedenis van het archief (1.2.)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
T204 Gemeente Voerendaal
1. Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
De aansluiting bij de Vereniging van Nederlandse gemeente en de toepassing van een ander ordeningsstelsel is de reden waarom het begin van de cesuur in 1951 wordt gelegd, evenals de afsluiting van in 1981 door de opheffing van de gemeente door de gemeentelijke herindeling. Aan de totstandkoming van deze beschrijvende inventaris was reeds een gedeeltelijke inventarisatie naar dossierinventaris voorafgegaan van het semi-statisch archief door de afdeling Archiefverzorging van ZOL-bedrijven D.A.C. te Heerlen. Doordat er nog een opschoningsactie heeft plaats gevonden, werden nog diverse bescheiden toegevoegd aan het archief, maar nog niet verder bewerkt. In navolging hiervan besloot het gemeentebestuur van de gemeente Voerendaal in 1994 de periode 1951-1981 als beschrijvende inventaris op te laten maken. Gelet op de ontwikkelingen van de Archiefwet 1995, waarbij de overbrengingstermijn zou worden teruggebracht naar 20 jaar, was dit een goed besluit. In 1997/1998 vindt de afsluiting plaats door de afdeling Archiefverzorging en Documentenconversie van LICOM n.v. (voorheen ZOL-bedrijven).
Op 1 januari 1951 is het reeds eerdergenoemde registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingevoerd. Met dit stelsel werd een zaaksgewijze ordening ingevoerd, zodat deze datum tegelijkertijd als afsluitingsdatum resp. begindatum van het archief betekende.
De inventaris is ingedeeld volgens het Inventarisschema ten behoeve van de Beschrijving der Gemeente-archieven daterende van na 1813, die in de circulaire van 1949 van de minister van Binnenlandse Zaken staat vermeld. *  Dit schema geeft alleen de titels van de hoofdstukken aan en heeft voor het gedeelte "stukken van bijzondere aard" dezelfde aanduidingen als de Basisarchiefcode voor de Gemeentelijke, Regionale en Provinciale Administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. *  De onderverdeling van deze hoofdstukken is ook ontleend aan deze code, die alom wordt gebruikt en bekend is. Binnen elke onderverdeling zijn de archiefbestanddelen chronologisch geordend.
Bij de ordening en beschrijving van de archiefbestanddelen werd de Handleiding voor Ordenen en Beschrijven van de Archieven, samengesteld door Mrs. S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., als uitgangspunt genomen. *  Verder werd gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse Archieftermen. * 
Achter de inventaris van het archief van de gemeente zijn zgn. gedeponeerde archieven opgenomen. Van deponeren van archieven is sprake wanneer rechten of functies en daarom ook de archiefbescheiden van de ene archiefvormende instelling of persoon overgaan op een andere. Ook is er van deponeren sprake, wanneer een ondergeschikte functionaris of commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de werkzaamheden de tijdens de uitvoering daartoe ontvangen of opgemaakte archiefstukken overdraagt. * 
De archiefbestanddelen van de gedeponeerde archieven zijn niet verder onderverdeeld vanwege hun geringe aantal.
De periode van het archief van de gemeente omvat de jaren 1951-1981. Het oudste archiefstuk is echter van 1893. In de benaming van dit archief staat voor het jaar 1951 tussen haakjes het jaartal 1893 en achter 1981 het jaartal 1983. Er komt in het archief namelijk een kadastrale leggers voor, dat ook voor 1951 zijn gebruikt en dat materieel gezien niet te scheiden is. Wanneer het grootste deel van de periode van ná 1951 is, waarin een dergelijk register is gebruikt, is het in het de inventaris van 1951-1981 opgenomen. Wanneer het grootste deel van die periode van voor 1951 is, zijn de bescheiden afgescheiden voor toevoeging aan de reeds bestaande inventaris in het gemeente-archief van [1800]-1951 opgenomen.
De omschrijvingen van archiefbestanddelen in de inventaris, waarvoor geen nummers maar streepjes staan, zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen van wel genummerde omschrijvingen, die elders in de inventaris staan. Deze genummerde omschrijvingen hebben betrekking op meerdere onderverdelingen van het archiefschema. In de notabenes van de niet-genummerde omschrijvingen staan verwijzingen naar de genummerde omschrijvingen.
Wanneer op het eind van omschrijvingen in de inventaris twee jaartallen staan vermeld, die gescheiden zijn door een verbindingsstreepje, betekent dit niet dat van elk jaar van die periode archiefbescheiden aanwezig zijn. Om lange rijen jaartallen te voorkomen, zijn vaak alleen het oudste en jongste jaar vermeld.
Wanneer jaartallen op archiefstukken ontbreken, is ofwel "z.d." (zonder datum) vermeld ofwel de vermoedelijke datering tussen teksthaken [...] geplaatst.
Van een aantal archiefbescheiden is op grond van artikel 15 van de Archiefwet 1995 de openbaarheid beperkt, ondermeer i.v.m. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Deze beperking van de openbaarheid is onder de desbetreffende omschrijving in notabenes vermeld. Het jaartal van de beperking is gesteld op 2025, behoudens de wettelijke regelingen die een andere openbaarheid of beperking rechtvaardigen.
Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba) per 1 oktober 1994, werden de Wet bevolkings- en verblijfsregisters en het daarop gebaseerde Besluit Bevolkingsboekhouding buiten werking gesteld.
Op grond van artikel 91 van het Besluit Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) dient het gemeentebestuur nog 75 jaar na inwerkingtreding van eerdergenoemd besluit zorg te dragen voor het persoonsregister, het archiefregister en de bevolkingsboekhouding van vóór de invoering van het GBA. * 
Artikel 148 Wgba bepaalt, dat de overbrengingstermijn aanvangt op de datum van overlijden van de ingezetenen. Het is niet de bedoeling de overbrenging naar een archiefbewaarplaats uit te sluiten voor de overige kaarten, maar de verstrekking van gegevens daaruit, op dezelfde wijze gedurende die tijd te regelen als uit de GBA, waarin zich deels dezelfde gegevens bevinden.
In het kader van een goed en doelmatig archiefbeheer heeft de gemeente ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vernietiging van archiefbescheiden. Op 15 september 1977 wordt de gemeentesecretaris gemachtigd tot vernietiging van de door hem beheerde archiefbescheiden, voor zover deze zijn omschreven in de lijsten als bedoeld in artikel 3, lid 3 sub e van het Archiefbesluit 1968, en niet in de lijsten zoals hiervoren genoemd, doch waaromtrent overeenkomstig artikel 3 lid 4 sub e van het Archiefbesluit, gunstig is geadviseerd dan wel machtiging is verkregen. * 
Van de mogelijkheid tot vernietiging is dan ook gebruik gemaakt in de loop der jaren. Zie hiervoor ook de desbetreffende inventarisnummers die zijn opgenomen in de inventaris.
Na opschoning en inventarisatie van het archief resteren er nog circa 42 m1 aan correspondentie-archief en zo'n 12 m1 aan de als bijlage opgenomen serie bouwvergunningen. Bij de omnummering van het archief zijn de volgende archiefbescheiden niet meer aangetroffen:
2285. Stukken betreffende het "steken van de eerste spade", de naamgeving en de officiële opening, 1969-1971. 1 omslag.
2291. Stukken betreffende de exploitatie van sportcomplex de Joffer door de gemeente, 1971-1973. 1 omslag.
Voor deze dossiers zijn lege (gestikkerde) omslagen in de doos gevoegd.
Bij de inventarisatiewerkzaamheden zijn de onderstaande dossiers c.q. bescheiden, die opgenomen waren in de dossierinventaris, niet aangetroffen.
- Gemeentevlag
- Register van vertrokken personen 1951-1957
- Register van ingekomen personen vanaf 1951-1957
- Register van ontvangen kennisgevingen wegens toevallig overlijden vanaf 1974
- Verblijfsregister vanaf januari 1976
- Registers van inschrijving voor de dienstplicht 1951-1971.
-1.840.8 (oud inv.nr. 1454) Kinderkoor Kunrade.- 20-jarig bestaansfeest, 1979.
-1.840.8 (oud inv.nr. 1478) Oranje Comité Voerendaal. -Programma-overzichten viering Oranjefeest, 1959/1980.
-1.852.11 (oud inv.nr. 913) Parochiebibliotheek Voerendaal; oprichting en subsidiëring, 1950/1973
-1.852.11 (oud inv.nr. 914) Parochiebibliotheek Ubachsberg; subsidiëring, 1966/1971
-1.855.344 (oud inv.nr. 958) Kampeercentrum J.P. Rietbroek, Colmont 2.
-Verleende vergunningen niet aangetroffen, 1974/1976
Bouwvergunningen:
1519 Heerlerweg 14 72/4
1636 Heerlerweg 14/Heerlerweg 18 72/167
Ondanks herhaalde pogingen om bovenstaande bescheiden te achterhalen, werd uiteindelijk besloten de inventaris toch af te sluiten.
Lijst van Burgemeesters (1.4.)
Lijst van gemeentesecretarissen (1.5.)
Lijst van gemeente-ontvangers/comptabele (1.6.)
Kenmerken
Datering:
(1893) 1951-1981 (1983)
Auteur:
J. van der Meij en T.J.W.M. Slenders
Titel:
Gemeente Voerendaal, (1893) 1951-1981 (1983)
Omvang:
ca. 58 meter
Toegang:
inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T204 Gemeente Voerendaal
VERKORT:
NL-HrlRi T204
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS