Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Klimmen
xT202 Gemeente Klimmen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T202 Gemeente Klimmen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied (1.1.)
T202 Gemeente Klimmen
1. Inleiding
Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied (1.1.)
Voor de ontstaansgeschiedenis van de gemeente Klimmen raadplege men de Inventaris van de Archieven der gemeente Klimmen (1797) 1800-1953 (1973).
De voorliggende inventaris omvat de periode vanaf 1954 tot de herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg in 1982. De beginperiode 1954 vindt zijn oorzaak in het feit, dat in 1953 het gemeentebestuur van Klimmen besloot zich per 1 januari 1954 aan te sluiten bij het registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit hield ondermeer in, dat men de bestaande archiefordening niet meer toepaste en vanaf die datum op basis van het dossierstelsel ofwel de zaaksgewijze ordening verder ging. Om toch een beeld te krijgen van het begin van de periode 1954 is het vermeldenswaardig, dat in 1953 een nieuw bestuur is gekomen in de gemeente.
Op voordracht van minister van Binnenlandse zaken 18 juli 1953 no 13149 wordt bij Koninklijk Besluit van 24 juli 1953 m.i.v. 16 augustus H.P.M. Schmedding uit Maastricht benoemd tot burgemeester van Klimmen. In 1953 vindt tevens de verkiezing voor de nieuwe raad van de gemeente plaats.
In de vergadering van de gemeenteraad van 1 september 1953 vindt de benoeming en de beëdiging van de nieuwe leden raad plaats. De heren W. Ramaekers, F. Eussen, H. Moonen, A. Voorvelt, J. Peukens, H. Schaaks en J. Dormans nemen plaats in de raad.
In deze vergadering worden ook de wethouders gekozen. Uit de stemming voor de eerste wethouder blijkt, dat J. Peukens 4 stemmen en F. Eussen 3 stemmen heeft verworven. De 2e stemming voor de tweede wethouder brengt voor F. Eussen 1 stem en voor A. Voorvelt 4 stemmen en J. Dormans 2 stemmen op. Als nieuwe wethouders worden dus de heren J. Peukens en A. Voorvelt gekozen.
Elke vier jaar vinden normaliter weer nieuwe raadsverkiezingen plaats, zo ook in 1958. In de vergadering van de raad van 31 juli 1958, deelt burgemeester Schmedding als voorzitter van de raad o.a. mede, dat dit de laatste vergadering is met de zittende raadsleden en dat 2 september een nieuwe raad aantreedt. Gelet hierop dankt Schmedding wethouder A. Voorvelt voor zijn inzet en prettige medewerking in al die tijd en hij vindt het jammer dat Voorvelt weggaat. Het onderzoek van de geloofsbrieven geeft aan dat deze in orde zijn en er wordt besloten tot toelating van de nieuwe leden. Op 2 september 1958 zijn in de raad vertegenwoordigd: burgemeester H.P.M. Schmedding, J. Dormans, J.W. Ramaekers, J.C. Meurders, Fr. Eussen, W. Heijmans, J.M. Peukens, Jos Weerts als leden van de raad en J.F. Eussen als secretaris.
De benoeming van twee wethouders vindt zoals gebruikelijk plaats in twee stemmingen. In de eerste stemming krijgt J. Dormans 5 stemmen en J.M. Peukens 2 stemmen. In de tweede stemming worden unaniem 7 stemmen op J.W. Ramaekers uitgebracht en kent de gemeente Klimmen twee nieuwe wethouders in de personen van J. Dormans en J.W. Ramaekers. Wethouder Jan Willem Ramaekers wordt op verzoek van de commissaris van de Koningin door het college van burgemeester en wethouders op 9 september 1958 aangewezen als plaatsvervanger van de burgemeester.
Bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1959 wordt burgemeester H.P.M. Schmedding met ingang van 16 augustus 1959 herbenoemd. Echter bij Koninklijk Besluit van 29 juli wordt hem al weer eervol ontslag verleend en verlaat hij eind augustus 1959 de gemeente Klimmen, omdat hij met ingang van 1 september 1959 tot burgemeester is benoemd van de gemeente Nuth. In zijn laatste raadsvergadering op 29 augustus wordt hem door de gemeente en het personeel een radio aangeboden.
Na 41 jaar in dienst van de gemeente Klimmen te zijn geweest wordt aan secretaris J.F. Eussen met ingang van 16 november 1959 eervol ontslag verleend. De secretarisfunctie wordt door F.H.H. Smeets als plaatsvervanger waargenomen. Tot de benoeming van een nieuwe burgemeester zal de functie van burgemeester worden waargenomen door wethouder J.W. Ramaekers. Per 1 januari 1960 treedt Joseph Louis Antoine Wolfs als burgemeester in functie van de gemeente Klimmen. Per eenzelfde datum krijgt hij eervol ontslag als burgemeester van Noorbeek. Bij Koninklijk Besluit wordt met ingang van 1 januari 1960 de gemeente Klimmen aangewezen, als gemeente waar de bediening van secretaris door de burgemeester zal worden bekleed.
Met de komst van nieuwe functionarissen kunnen ook weleens wijzigingen plaatsvinden van zaken die reeds lang gebruikelijk waren. Opmerkelijk is, dat al in de eerste vergadering van de raad in januari 1960, de nieuwe voorzitter in de persoon van burgemeester Wolfs, een voorstel wordt gedaan tot wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad. Hij doet een voorstel tot inperking van de gebruikelijke rondvraag op het einde van de raadsvergadering. Van deze rondvraag werd steeds ruim gebruik gemaakt om allerlei zaken, klachten etc. aan de orde te stellen. Het betrof veelal vragen over zaken klachten etc. van klein belang. Deze zaken zouden ook schriftelijk ingediend kunnen worden en in een volgende vergadering op de agenda komen te staan, voorzien van een advies van het college van burgemeester en wethouders, of worden opgevoerd als ingekomen stukken. De raad gaat een proef aan om tot na de huidige zittingsperiode de rondvraag te laten vervallen en zo de vergaderingen efficiënter te laten verlopen.
Burgemeester J.L.A. Wolfs wordt bij Koninklijk Besluit van 3 december 1965 met ingang van 1 januari 1966 voor een periode van zes jaar herbenoemd.
Tot de verkiezing van 1966 bestond het aantal gekozen leden van de gemeenteraad uit 7 raadsleden. Door de toename van het aantal inwoners met 378 tot 3265 ten opzichte van de vorige verkiezing, wordt ook het aantal raadsleden uitgebreid en wel tot elf.
Na de verkiezing worden de volgende 11 kandidaten in september benoemd: Jan Jakob Peukens, Hubertus Josephus Mathias Vaessen, Joseph Hubertus Kamps, Frans Leo Eussen, Wilhelm Karl Heijmans, Johan Mathias Peukens, Franciscus Cornelius Pluijmen, Pieter Hubert Senden, Hubertus Matheus Gerardus Knoren, Hubert Arthus Francois Coenders, Johannus Hubertus Antonius Brouns. Als wethouders worden gekozen in de eerste stemming: J.M. Peukens 6 stemmen, F.L. Eussen 5 en in de tweede stemming: P.H. Senden 7 stemmen en F.L. Eussen 4 stemmen. De nieuwe wethouders zijn de J.M. Peukens en P.H. Senden.
Midden jaren zestig waren voor Limburg roerige tijden, maatschappelijke veranderingen deden zich voor, ook op landelijk politiek terrein. De nacht van Schmelzer in oktober 1966 brengt instabiliteit, waarbij de mijnsluitingen in de toekomst een groot stempel zouden gaan drukken. Herstructurering op allerlei gebied kon niet uitblijven.
In 1966 doen Gedeputeerde Staten een voorstel om het aantal gemeenten in Zuid-Limburg terug te brengen. Dit voorstel ontmoet grote tegenstand en leidt in die vorm niet tot een uitkomst.
In 1968 beleeft de gemeente Klimmen haar 1000-jarig bestaansfeest. Ter gelegenheid hiervan geeft het gemeentebestuur opdracht aan Emile Brouwers een boekwerkje te schrijven. Dit boekwerk bevat bijdragen tot de geschiedenis van duizend jaar Klimmen.
De gemeente-ontvanger H.J. Janssen vertrekt per 1 april 1969. De raad zal oftewel een nieuwe ontvanger moeten gaan benoemen of de reeds 2 à 3 jaar bestaande situatie sanctioneren. Gedurende die tijd werkte men in de gemeente ook met een comptabel ambtenaar en een kassier. De raad besluit in de vergadering van 27 maart 1969, dat men voortaan gaat werken met een ontvanger nieuwe stijl in de vorm van een comptabele. Er wordt een verordening vastgesteld en als formele comptabele komt H.H.G. Hendrix in functie.
In juli 1969 komt er een nieuw voorstel van het provinciaal bestuur tot een herziening van het gemeentelijk bestuurspatroon in Zuid-Limburg. Volgens de provincie is voor de gewenste economische, ruimtelijke ordening in een gemeente een slagvaardig en financieel krachtig bestuur nodig. De gemeente Klimmen had per 31 december 1968 een totaal van 3472 inwoners. Klimmen zou in het voorstel worden samengevoegd met de gemeente Berg en Terblijt, Hulsberg, Schimmert en Valkenburg-Houthem. Valkenburg zou dan als hoofdkern gaan dienen. Klimmen en Schimmert zijn voornamelijk in die combinatie opgenomen, omdat zij als plattelands-gemeenten, hoewel er zekere bindingen zijn met de Oostelijke Mijnstreek resp. het gebied Sittard-Geleen, qua aard meer aansluiten bij het landelijk midden-gebied. Bij brief van 23 maart 1970 geeft de raad een beargumenteerde reactie af aan het college van Gedeputeerde Staten en wijst dan ook deze herindeling ten stelligste af en wenst behoud van de zelfstandigheid van de gemeente. Alle reacties van de gemeenten met commentaar van Gedeputeerde Staten worden op 30 november 1971 verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken waarna de procedure verder zal gaan.
In het jaar 1970 vindt ook nog de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad plaats. Op 1 september 1970 vinden de benoeming en de beëdiging plaats van de nieuwe leden van de raad, te weten: F.L. Eussen, H.A.F. Coenders, J.L.J. Eijdems, W.K. Heijmans, H.M.G. Knoren, M.F.H. Moonen, J.M. Peukens, F.C. Pluijmen, P.H. Senden, W.H. Smeets, G.H. Verhoeven. Als wethouders worden gekozen de heren P.H. Senden en F. Eussen.
In 1973 is de minister van Binnenlandse Zaken van mening, dat een herindeling noodzakelijk is en de nodige stappen zullen dan ook genomen moeten worden.
In 1974 vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorzitter van het Centraal Stembureau doet in de vergadering van de raad van 1 augustus 1974 mededeling van het feit van het niet aannemen van de benoeming door H. van Aken, alsmede van de te late inzending van het bericht van aanneming van de benoeming door F. Hogervorst. Naar aanleiding hiervan wordt in deze vergadering door de raad gesproken over bureaucratie. De voorzitter probeert de zaak nog te redden en geeft aan dat er ook nog een mogelijkheid is om alsnog benoemd te worden. Echter in de vergadering van de raad van 3 september 1974 worden door de volgende leden in leeftijdsvolgorde de eed afgelegd: W. Heijmans, H. Driessen, P. Senden, W. Smeets, H. Verhoeven, Mw. Reimes-van Loenhout, H. Coenders, F. Borghans, J. Winthagen en M. Brouns.
Het toegelaten lid P. Radermacher was verhinderd de vergadering bij te wonen en wordt in de vergadering van 26 september 1974 beëdigd en benoemd. Omdat niet iedereen gelukkig is met het gebeurde van de te late inzending van het gekozen lid F. Hogervorst, besluit M. Brouns, die als vervanger voor F. Hogervorst was benoemd, zijn ontslag in te dienen. In de vergadering van 31 oktober 1974 wordt F. Hogervorst alsnog benoemd en beëdigd.
Burgemeester J.L.A. Wolfs geeft in de septembervergadering van 1974 aan dat het hem niet gegeven is de gehele periode mee te maken. In 1975 komt er een einde aan zijn officiële ambtstermijn. Als wethouders voor nieuwe raadsperiode vanaf 1974 worden door de leden van de raad gekozen de heren W. Smeets en P. Senden. In zijn rede aan de raad geeft wethouder Smeets aan, dat de spanning in de raad vier jaar geleden te snijden was, toch wel is verminderd, maar anderzijds ook gebleven is. Momenteel is er overeenstemming over het te voeren beleid, maar die overeenstemming zal niet blijven. Toch wil hij trachten zijn taak zo goed mogelijk te vervullen. Het geeft aan dat politiek bedrijven niet altijd even gemakkelijk is.
In diezelfde vergadering is de portefeuilleverdeling aanleiding om de burgemeesterstaak te minimaliseren. De voorzitter in casu de burgemeester stelt dat een onderdeel van zijn taak verwaarloosd is. Hij legt uit, dat hij een tweedelige functie heeft, naast het zijn van burgemeester ben ik ook secretaris van deze gemeente. Ik heb vergaderingen geleid en de raad in vergadering bijeen, als secretaris van advies gediend. In alle vergaderingen heb ik mijn zegje gezegd. Men heeft dit voornamelijk gezien uit het oogpunt van burgemeester, niet als secretaris en dat is niet juist. Uit het oogpunt van mijn dubbelfunctie heb ik het moeilijk gehad om de raad te adviseren en de kennis over te dragen aan het çllege. Ik heb geen bezwaren tegen een taakverdeling, maar ik zag niet graag, dat deze nu moest gebeuren, ik had dat liever gezien na mijn pensionering. Maar ik heb vrede met de gang van zaken, zo besluit burgemeester Wolfs zijn woord tot de raad.
Bij Koninklijk Besluit wordt per 1 april 1975 dan ook de aanwijzing waar de bediening van secretaris door de burgemeester wordt bekleed, ingetrokken.
In 1974 dringt de minister van Binnenlandse Zaken aan op het vaststellen van een nieuw plan, omdat er een impasse is ontstaan, mede gelet op de ideeën omtrent gewestvorming. Op 7 september 1974 zal de commissaris der Koningin ook de raad horen over de benoeming van een nieuwe burgemeester en omtrent de gedachten over een eventuele herindeling of samenvoeging van gemeenten. Bij brief van 23 oktober 1974 doet de commissaris der Koningin melding aan de minister van het feit, dat de raden van Hulsberg en Klimmen door hem zijn gepolst over de vraag of in de toekomst vervulling van het burgemeestersambt in beide gemeenten door één persoon de voorkeur verdient. Bij de raden was echter geen eenstemmigheid, waarop de minister besluit de vacature open te stellen waarbij wel de ontkoppeling van de functie van burgemeester en secretaris dient plaats te vinden.
Op 24 januari 1975 neemt burgemeester J.L.A. Wolfs officieel afscheid als burgemeester en secretaris van de gemeente Klimmen en gaat met pensioen. De gemeenschap neemt op zondag 26 januari 1975 afscheid van de burgervader.
Als nieuwe burgemeester van Klimmen wordt per Koninklijk Besluit van 8 maart 1975 de te Delft wonende mr. H.G.M. Strous met ingang van 1 april 1975 benoemd. Tevens wordt dan ook, zoals eerder gemeld, de dubbelfunctie van burgemeester en secretaris ingetrokken. De nieuwe burgemeester is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Binnenlands Bestuur waar hij zich vooral bezig hield met de juridische aspecten van gewestvorming. Als nieuwe secretaris van de gemeente wordt op 10 april 1975 H.H.G. Hendrix benoemd en op 16 april beëdigd, voordien vervulde hij de functie van comptabele. De nieuwe comptabele wordt H.E.A. Eussen.
De herindelingsplannen blijven leven binnen het binnenlands bestuur van Nederland. Naar aanleiding van de ramp bij D.S.M. in 1975 nemen Gedeputeerde Staten het initiatief tot vorming van één grote D.S.M.-gemeente. In 1976 nodigt de minister Gedeputeerde Staten van Limburg uit gevolg te geven aan zijn verzoek tot het ontwerpen en maken van een nieuw plan.
Gedeputeerde Staten komen op 25 mei 1975 met een ontwerp-plan tot gemeentelijke herindeling. Een nieuwe procedure wordt opgestart om te komen tot standpuntbepalingen van de raad. Er wordt een enquête onder alle kiesgerechtigde inwoners van Klimmen gehouden, waarbij ook de reacties van (oud)inwoners worden meegenomen inzake de standpuntbepaling. De uitslag wordt behandeld in de vergadering van 25 augustus 1977 van de raad en die uitslag onderstreept en versterkt het standpunt van de raad, zoals die in de vorige raadsvergadering naar aanleiding van de nota van het college van burgemeester en wethouders was ingenomen.
Voor het echter definitief zal worden zijn in 1978 nog gemeenteraadsverkiezingen. In de vergadering van de raad van 5 september 1978 worden de nieuw benoemde leden beëdigd en wel: P.H. Senden, P.A.M. Radermacher, W.H. Smeets, A.J.G. Mertens, G.H. Verhoeven, F.S.M.G. Borghans, H.G.R. Vroemen, G.H.M. Winthagen, J.G.A. Winthagen, A.P.H.M. Boonman en G.M.P. van Wissen. Als wethouders worden gekozen P.H. Senden en A.J.G. Mertens.
Bij wet wordt de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg met ingang van 1982 vastgesteld. Veel inspanningen zullen geleverd moeten worden om alles gereed te hebben voor de per 1 januari 1982 nieuw ontstane gemeente Voerendaal, ontstaan uit de oude gemeente Klimmen en Voerendaal. De op 1 januari 1981 4208 inwoners groot zijnde gemeente Klimmen gaat samen met de gemeente Voerendaal. In maart 1981 wordt burgemeester H.G.M. Strous per 1 april herbenoemd tot burgemeester van Klimmen. Op 3 december 1981 wordt hij benoemd tot burgemeester van de nieuw gevormde gemeente Voerendaal en eervol ontslagen als burgemeester van Klimmen. Door Gedeputeerde Staten worden Ch.H. Geelen tot tijdelijk secretaris en G.A.G. Biemans tot tijdelijk functionaris belast met de taak van ontvanger van de nieuwe gemeente Voerendaal benoemd. Voor de laatste reguliere raadsvergadering van 2 december 1981 worden de leden van de raad uitgenodigd om nog gezamenlijk een foto te maken als leden van de raad van de voormalige gemeente Klimmen.
De inwoners Klimmen worden uitgenodigd voor een openbare afscheidsvergadering op 19 december 1981 in gemeenschapshuis "Op d'r Plats" van 17.00-18.00 uur, waarna een receptie tot 19.30 uur zal volgen. In de uitnodiging naar de inwoners toe geeft het gemeentebestuur van Klimmen te kennen, dat zij graag ieder Klimmens huisgezin een klein bruikbaar present wil aanbieden. Dit present kan een beetje behulpzaam zijn bij het bewaren van de herinnering aan een gemeente waarin het bestuur met vreugde heeft gewerkt en waarvan zij hopen dat de burgers er met evenveel vreugde inwoner zijn geweest. Het present was een lepeltje met in het handvat het gemeentewapen van de oude gemeente Klimmen. Deze herinnering werd door het personeel en gemeentebestuur huis aan huis bij ieder Klimmens huisgezin aangeboden.
Als nieuwe raad van de nieuwe gemeente Voerendaal zijn bij de verkiezingen in 1981 gekozen: ir. W.H. Hermans, G. Voogt, F.J. Moonen, P.H. Senden, G.J.E. van Laar, G.H. Vaessens, G.W. Bisschops, P.A.M. Radermacher, J.G.A. Winthagen, T.H.M. van Oppen, A.J.G. Mertens, H.G.M. Winthagen, K.M. Lemmens, F.W. Camps, H.A.A. Gubbels.
Geschiedenis van de archieven (1.2.)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Lijst van burgemeesters (1.4.)
Lijst van gemeentesecretarissen (1.5.)
Lijst van gemeente-ontvangers/comptabele (1.6.)
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris
Kenmerken
Datering:
(1938) 1954-1981 (1985)
Auteur:
J. van der Meij en T.J.W.M. Slenders
Titel:
Gemeente Klimmen, (1938) 1954-1981 (1985)
Openbaarheid:
grotendeels openbaar
Omvang:
ca. 39 meter
Toegang:
inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T202 Gemeente Klimmen
VERKORT:
NL-HrlRi T202
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS