Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Bocholtz
xT101 Gemeente Bocholtz
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T101 Gemeente Bocholtz
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied (1.1.)
Geschiedenis van de archieven (1.2.)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
T101 Gemeente Bocholtz
1. Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
De onderhavige archiefinventaris bevat de volgende archieven:
Archief van de gemeente Simpelveld en Bocholtz, achtereenvolgens behorende tot de kantons 's-Hertogenrade en Vaals (1793) 1794-1796 (1797).
Archief van de gemeente Bocholtz behorende tot het kanton Rolduc (1792) 1796-1800.
Archief van het gemeentebestuur Bocholtz gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris 1800-1940 (1952).
Gedeponeerde archieven van de gemeente Bocholtz (1668) 1796-1940 ([1970]).
De afscheidingen tussen de eerste drie archieven van 1796 en 1800 zijn gebaseerd op hiervoor vermelde veranderingen tijdens het Frans bestuur.
De gedeponeerde archieven zijn afkomstig van archiefvormende instellingen of personen, waarvan de rechten of funkties zijn overgegaan op de gemeente Bocholtz. Voorbeelden daarvan zijn de archieven van het burgerlijk armbestuur en het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, waarvan de archiefbescheiden na hun opheffing zijn overgegaan. Ook is er van deponeren sprake, wanneer een ondergeschikte funktionaris of commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de werkzaamheden de tijdens de uitvoering daartoe ontvangen of opgemaakte archiefstukken overdraagt. *  Voorbeelden daarvan zijn het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het archief van het plaatselijk crisiscomité.
De archiefbescheiden van de gemeente Bocholtz vanaf 1800 tot en met 1981, het jaar van opheffing van de gemeente Bocholtz, zijn opgenomen in twee afzonderlijke archieven, waarvan de datum 1 januari 1941 de scheiding vormt. Op deze datum is het hierboven genoemde registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingevoerd. Door dit stelsel werd een zaaksgewijze ordening ingevoerd, die zodanig afwijkt van het tot dan gehanteerde rubriekenstelsel, dat deze datum tegelijkertijd als afsluitingsdatum resp. begindatum van twee afzonderlijke archieven geldt. Deze datum is ook gehanteerd als afsluitingsdatum van de in deze inventaris beschreven gedeponeerde archieven. Een uitzondering hierop is gemaakt voor het archief van het agentschap Bocholtz van de distributiekring Vaals gezien het geringe aantal archiefbestanddelen van dit archief. Conform het archivistisch bestemmingsbeginsel zijn archiefbescheiden van voor deze datum opgenomen in het gemeente-archief van 1800-1940 en zijn archiefbescheiden van na deze datum overgebracht naar het gemeente-archief van 1941-1981, voor zover dat nog niet was gebeurd.
Een aantal archiefbescheiden, daterende van na 1 januari 1941, zijn toch opgenomen in het archief van de gemeente van de periode 1800-1940 en in de gedeponeerde archieven. De reden daarvan is, dat door een strikte hantering van de afscheidingsdatum het verband van de archiefbescheiden van een aantal archiefbestanddelen zodanig zou worden verbroken, dat een inzicht in een bepaald onderwerp of bepaalde zaak niet meer mogelijk zou zijn. Ook zijn registers en akten in de archieven opgenomen, die vóór 1 januari 1941 zijn aangelegd maar die zowel vóór als na deze datum werden gebruikt. Aldus is bij de naamgeving van het gemeente-archief het jongste jaartal van dergelijke archiefbescheiden nl. 1952 tussen haakjes geplaatst. Desbetreffend register is gebruikt in de periode 1900-1952."
Zo zijn ook bij de naamgevingen van het archief van het kadaster, van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf en van het burgerlijk armbestuur jaartallen tussen haakjes vermeld. Ook zijn stukken van vóór een bepaalde periode van een archief opgenomen. Het betreft de zgn. retro-acta. Dit zijn archiefbescheiden, die oorspronkelijk in een ander verband zijn opgemaakt of ontvangen en later als bijlagen zijn opgenomen bij archiefbescheiden van een zelfde of een ander archief. Voorbeelden daarvan zijn de inv.nrs. 50 en 3428. In de naamgeving van het archief van de gemeente Simpelveld en Bocholtz over de periode 1794-1796 en van het archief van het burgerlijk armbestuur over de periode 1803-1940 komt dit tot uiting door de oudste van de jaartallen van deze archiefbescheiden nl. 1792 resp. 1668 tussen haakjes vóór de periode van een archief te plaatsen. Conform het archivistisch bestemmingsbeginsel zijn archiefbescheiden van andere instellingen dan de gemeente Bocholtz afgezonderd en overgebracht naar de archiefbewaarplaatsen, waar desbetreffende archieven berusten. Zoals hierboven is vermeld zijn archiefbescheiden van de schepenbank Simpelveld en Bocholtz aangetroffen en overgebracht naar het rijksarchief in Limburg. Verder zijn archiefbescheiden van de gemeente Simpelveld aangetroffen en afgezonderd om te worden opgenomen in desbetreffende archieven, die zich in dezelfde archiefbewaarplaats nl. die van de gemeente Simpelveld bevinden. Bij de ordening en beschrijving van de archiefbestanddelen werd de Handleiding voor Ordenen en Beschrijven van de Archieven, samengesteld door Mrs. S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., als uitgangspunt genomen. *  Verder werd gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse Archieftermen. * 
De archieven van de gemeente Simpelveld en Bocholtz over de periode 1794-196 en van de archieven van de gemeente Bocholtz over de periode 1796-1800 en 1800-1940 zijn ingedeeld volgens het inventarisschema ten behoeve van de Beschrijving der Gemeente-archieven daterende van na 1813, dat in een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken staat vermeld. *  Dit schema geeft alleen de titels van de hoofdstukken aan en bevat voor het onderdeel "stukken van bijzondere aard" dezelfde aanduidingen als de Basis-archiefcode voor de Gemeentelijke, Regionale en Provinciale Administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. *  De onderverdeling van deze hoofdstukken is ontleend aan deze gangbare en veel gebruikte code. Binnen elke onderverdeling zijn de archiefbestanddelen chronologisch geordend.
De archiefbestanddelen van de gedeponeerde archieven zijn vanwege hun geringe omvang chronologisch geordend met uitzondering van de archiefbestanddelen van het Burgerlijk Armbestuur en het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf, die in een aantal categorieën zijn onderverdeeld.
Van de ingevolge de Archiefwet verleende bevoegdheid tot vernietiging van archiefbescheiden is bij het inventariseren gebruik gemaakt. Dit is gebeurd aan de hand van de scheiden is bij het inventariseren gebruik gemaakt. Dit is gebeurd aan de hand van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850, die werd vastgesteld in 1983.
De omschrijvingen van archiefbestanddelen in de inventaris, waarvóór geen nummers maar streepjes staan, zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen van wel genummerde omschrijvingen, die elders in de inventaris staan. Deze genummerde omschrijvingen hebben betrekking op meerdere onderverdelingen van het archiefschema. In de notabenes van de niet-genummerde omschrijvingen staan verwijzingen naar de genummerde omschrijvingen.
Wanneer op het eind van omschrijvingen in de inventaris twee jaartallen staan vermeld, die zijn gescheiden door een verbindingsstreepje, betekent dit niet dat van elk jaar van die periode archiefbescheiden aanwezig zijn. Om lange rijen jaartallen te voorkomen, zijn vaak alleen het oudste en jongste jaar vermeld.
Wanneer jaartallen op archiefstukken ontbreken, is ofwel "z.d." (zonder datum) vermeld ofwel de vermoedelijke datering tussen teksthaken [] geplaatst. Van een aantal archiefbescheiden is op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1962 de openbaarheid tot het jaar 2016 beperkt i.v.m. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de daarin vermelde personen. Deze beperking van de openbaarheid is onder de desbetreffende omschrijving in notabenes vermeld.
Lijsten (1.4.)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1668) 1794-1940 (1970)
Titel:
Gemeente Bocholtz, (1668) 1794-1940 (1970)
Omvang:
ca. 21 meter
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T101 Gemeente Bocholtz
VERKORT:
NL-HrlRi T101
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS